Biežāk uzdotie jautājumi

VISPĀRĒJI JAUTĀJUMI PAR BIZNESA AUGSTSKOLU TURĪBA
Studiju gadu skaits bakalaura grāda iegūšanai atkarīgs no studiju programmas, taču vidēji tie ir trīs vai četri gadi.
Plaša informācija par studiju programmām atrodama augstskolas mājaslapā.
Biznesa augstskolai Turība ir 3 fakultātes – Juridiskā fakultāte, Uzņēmējdarbības un vadības fakultāte un Satrptautiskā tūrisma fakultāte. Plašāka informācija par fakultātēm un studiju programmām fakultātes atrodama augstskolas mājaslapā.
Augstskolas filiāles atrodas Liepājā, Cēsīs un Talsos. Informācija par studiju maksas atlaidēm studējot Liepājas, Cēsu un Talsu fileālēs pieejama augstskolas mājaslapā.
Augstskolā vidēji mācās 3500 studentu.
Pastāv profesionāla vīriešu basketbola komanda “Turība”, kuras sastāvā tikt ir iespējams kokurences apstākļos pierādot savas prasmes. Komandas spēlētājiem tiek piešķirta studiju atlaide.
Studenti ar savu biznesa ideju var doties uz Biznesa augstskolas Turība Biznesa inkubatoru. Informācija par to pieejama augstskolas mājaslapā www.turiba.lv – Augstskola – Biznesa inkubators.
Senāts. Senāta ietvaros tiek pārskatīti Fakultāšu domju ieteikumi un lēmumi. Norit studiju programmu apstiprināšana, studiju kalendāro grafiku apstiprināšana un tiek pārskatīti studiju atlaižu maksas noteikumi. Satversmes sapulce. Satversmes sapulces ietvaros tiek pārskatīti fundamentāli un ikgadēji jautājumi, tiek pārskatītas izmaiņas Augstskolu likumā, norit rektora vēlēšanas un tiek izskatīti budžeta jautājumi.
Fakultātes dome. Fakultātes domes ietvaros tiek detalizēti pārskatīti un izstrādāti uzlabojumi fakultātes studiju programmās. Tiek ievēlēti fakultātes lektori. Katrā no instancēm tiek nodrošināta 20% studējošo pārstāvniecība.
Akadēmiskā šķīrējtiesa. Akadēmiskajā šķīrējtiesā tiek risināti problēmjautājumi starp studentu un augstskolu. Instances darbība nav konstanta, bet tā notiek nepieciešamības gadījumā.
JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR BAT STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDI
BAT Studējošo pašpārvaldei ir 6 daļas- Akadēmiskā daļa, Sadarbības daļa, Kultūras un sporta daļa, Starptautiskā sadarbības daļa, Ārējās komunikācijas daļa un Mārketinga daļa.
Galvenā BAT Studējošo pašpārvaldes vērtība ir tās biedri.

Lai kļūtu par BAT SP biedru, nepieciešams iesaistīties kādas/vai vairāku daļu darbībā.
Lai kļutu par BAT SP Padomes locekli ir nepieciešams pieteikt savu kandidatūru Padomes vēlēšanām, Padomes locekļus ievēl BAT studenti.
Lai kļūtu par BAT SP Valdes locekli ir nepieciešams kandidēt Valdes vēlēšanās, par potenciālajiem Valdes locekļiem balso Padomes locekļi. Valdes vēlēšanās kandidātiem ir nepieciešamas viskompetentākās zināšanas par BAT SP darbību, salīdzinoši ar citu vēlēšanu norisi.

Ar aktīvu darbību BAT SP tiek nopelīta iespēja pieteikties studiju maksas atlaidei “Studējošo pašpārvalde”, tā iespējams saņemt līdz pat 40% atlaidi studiju maksai. Darbojoties SP Valdē tiek nopelnīta iespēja pretendēt līdz pat 100% atladi.
Iespējams kandidēt BAT SP Padomes sēdes laikā sev vēlamajam amatam, lai pārstāvētu studējošo intereses BAT lēmējinstancēs – Fakultātes dome, Senāts, Satversmes sapulce.
Tā nav obligāta prasība, taču tas paplašina fakultātes domieka spējas informēt citus studējošos par fakultātē notiekošo.
JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR BIZNESA AUGSTSKOLAS TURĪBA BIBLIOTĒKU UN STUDIJU INFORMĀCIJAS CENTRU

Klātienē grāmatas var saņemt ierodoties bibliotēkā.
Kā arī bibliotēka aicina saņemt grāmatas, pasūtot elektroniski – izmantojot interneta katalogu: https://w3i.turiba.lv/Alise/lv/home.aspx
Līdz minētajai saitei var nokļūt caur www.turiba.lv – Bibiotēka
Grāmatu rezervācijai elektroniskajā katalogā nepieciešami: lietotājvārds un parole, ko var saņemt klātienē un arī attālināti, sazinoties pa e-pastu: biblioteka@turiba.lv.

Ir iespējams pagarināt paņemto bibliotēku grāmatas atdošanas termiņu sazinoties ar bibliotēku e-pastā vai zvanot pa bibliotēkas telefona numuru, kā arī klātienē.
Turības bibliotēkas un SIC darba laiki tiek pielāgoti valsts normatīvajam regulējumam, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju valstī. Informāciju par to var atrast augstskolas mājaslapā.
JAUTĀJUMI SAISTĪBA AR STUDIJU NORISI
Katram studiju kursam tiek piešķirts konkrēts kredītpunktu skaits, lai lai studējošais tiktu pārcelts nākošajā studiju gadā. Papildus informācija – kredītpunktu skaits var tikt pārcelts kādā konkrētā studiju kursā, mainot studiju programmas (tostarp mācību iestādes).
Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma. Tā tiek pielīdzināta kredītpunktu vērtībai.
Sazināties ar fakultātes vadību un informēt par situāciju.

Reģistrēties izvēles kursiem iespējams sistēmā http://batis.turiba.lv (Izvēlnē izvēloties sadaļu “Reģistrēšanās izvēles kursiem”) Jāņem vērā, ka kursa noteikšanai tiek pielietos vairākuma princips, kas nozīmē, ka studiju programmā tiks iekļauts studiju kurss, kuru būs izvēlējies studentu vairākums jūsu kursabiedru vidū.

Izvēles kursi ir iespēja no piedāvātās studiju programmas kursiem, izvēlēties sev piemērotākos, atbilstoši nepieciešamajam kredītpunktu skaitam. Dažādos studiju kursos ietvertie jautājumi var pārklāties, jo nozares ietvaros studiju kursi ir savstarpēji saistīti. Tomēr tie jebkurā gadījumā tiek apskatīti no dažādiem skatpunktiem.
Lekciju apmeklētība oficiāli netiek vērtēta, tomēr tam nozīmi piešķir katra studiju kursa pasniedzējs.
Studenta korekta attieksme pret pasniedzēja darbu izpaustos iepriekš piesakot savu dalību attālinātai lekcijai, lai konkrētā studiju kursa pasniedzējs var rēķināties ar to ietekmējošiem apstākļiem.
Studentu konferences un zinātnisko lasījumu nedēļa izpaužas kā iespēja apmeklēt dažādu pētniecisko darbu prezentācijas. Tas norit kā veids pašizaugsmei un kā papildus izglītojošs aspekts studiju procesā.
C korpusā atrodas Studentu informācijas centrs, kurš sniegs atbildi par auditorijas atrašanās vietu.
JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR PĒTNIECISKO DARBU IZSTRĀDI
Studiju darba tēmai jābūt aktuālai, to ieteicams saistīt ar interesējošo nozari. Studiju darba tēmu iespējams precizēt ar studiju darba vadītāja padomu.

Informācija par noteiktā gada studiju darba izstrādi atrodama http://batis.turiba.lv – Izvēlne – Studiju
darba uzdevumi – Studiju darbs – Studiju darba apraksts.

Zinātniskie darbi, nozarē atzītu autoru monogrāfijas, doktrīna.
Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā ir pieejami akadēmiskā grāda aizstāvēšanai izstrādātie pētnieciskie darbi. Prakses atskaišu un referātu paraugi bibliotēkā nav pieejami.

Nolikums atrodams www.turiba.lv – Studentiem – Reglamentējošie dokumenti – Studiju process – Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu.
Nolikums atrodams arī http://batis.turiba.lv – Izvelne – Studiju informācija – Seglamentējošie dokumenti – studiju process – Nolikums par patstāvīgo pētniecisko darbu izstrādāšanu un noformēšanu.

JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR PRAKSES NORISES PROCESU
Atbilde uz konkrēto jautājumu atšķiras līdz ar studiju programmām. Informācija pieejama http://batis.turiba.lv – Izvēlne – Studiju darba uzdevumi. Izvēlētajā sadaļā iespējams apskatīt katra studiju gada studiju kursus, kuros iespējams rast atbildi uz jautājumu un prognozēt turpmākās studijas.
Pieteikšanās praksei norit patstāvīgi, students izvēlas prakses vietu tā, lai spētu izpildīt noteiktos prakses uzdevumus.
Ja studējošais neizpilda studiju kursa “Prakse” prasīto, tad par studiju kursu netiek piešķirti kredītpunkti.
Prakse norit attālināti, studiju kurss netiek atcelts. Tomēr katra studenta pienākums ir sekot līdz augstskolas lēmumiem un reglamentējošajiem dokumentiem, gadījumos, ja augstskolas ierastās darbības algoritms tiek mainīts valsts epidemioloģiskās situācijas dēļ.
JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR STUDIJU ATLAIŽU SISTĒMU

Studiju atlaižu sistēmas nolikums pieejams www.turiba.lv – Studentiem – Reglamentējošie dokumenti – Studiju maksa. Kredīti. Atlaides. Cenas. – Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi.
Kā arī http://batis.turiba.lv – Izvēlne – Studiju informācija – Reglamentējošie dokumenti – Studiju maksa. Kredīti. Atlaides. Cenas. – Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi.

Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumi reglamentē, ka lai varētu pretendēt uz budžeta vietām, vidējais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 8,0.
Tiesības studēt bez maksas vai saņemt stipendiju tiek regulētas atbilstoši Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumiem. Noteikumus iespējams atrast augstskolas mājaslapā www.turiba.lv – Studentiem – Reglamentējošie dokumenti – Studiju maksa. Kredīti. Atlaides. Cenas – Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskolā Turība.

Budžeta vietu iespējams iegūt otrajā semestrī gadījumā, ja kāds no studentiem ar budžeta vietu šo prioritāti zaudē.
Informācija atrodma – http://batis.turiba.lv – Izvēlne – Studiju informācija – Reglamentējošie dokumenti – Studiju maksa. Kredīti. Atlaides. Cenas – Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām Biznesa augstskolā Turība.

JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR APMAIŅAS PROGRAMMU ERASMUS+
Jā, ir. Plašāka informācija par to atrodama augstskolas mājaslapā.
Pieteikties projektam, kā arī griezties ar sev neskaidriem jautājumiem saistībā ar apmaiņas programmu, var konsultējoties ar Studiju attīstības un starptautiskās sadarbības prorektoru vai Erasmus koordinātoru. Kontakti ir atrodami www.turiba.lv. Klātienē pēc palīdzības var griezties C201 kabinetā.
Lai dotos studēt uz ārvalstīm, studentam jābūt pabeigušam vismaz vienu studiju gadu Biznesa augstskolā Turība.

Papildus jautājumu gadījumā sazināties ar BAT SP Akadēmiskās daļas vadītāju.