Biedri

Galvenā BAT SP vērtība ir tās biedri. Mūsu biedriem tiek dota iespēja iesaistīties jebkurā BAT SP veidotajā projektā vai arī uzņemties paša projekta vadīšanu.

Padome

Augstākā BAT SP lēmējinstitūcija, kura sastāv no studentu vēlētiem pārstāvjiem. Padome lemj par BAT SP organizācijas darbību un izmaiņām/norisēm iekšējā vidē (izmaiņas nolikumā, organizācijas struktūrā, finanšu pārskatu apstiprināšana u.tml.) Pats svarīgākais Padomes uzdevums ir ievēlēt BAT SP Valdi un studējošo pārstāvjus BAT lēmējinstitūcijās, kas ir pamats organizācijas darbībai un veiksmīgai BAT studējošo interešu pārstāvniecībai.

Valde

BAT SP galvenā izpildvara, kura ir atbildīga par veiksmīgu organizācijas un tās atsevišķo daļu darba organizēšanu, kā arī par Padomes lēmumu un doto uzdevumu sekmīgu izpildi un īstenošanu.

Akadēmiskā daļa

Kultūras un sporta daļa

Starptautiskās sadarbības daļa

Sadarbības daļa

Ārējās komunikācijas daļa

Mārketinga daļa